Asocialdemokratiet logo120pix
Home 128fb 128

Der er tale om et socialt og grønt udspil med fokus på alt det, vi som borgere er fælles om, herunder gode rammer for børn og unge, de udsatte og sårbare, ældre med behov for pleje og omsorg, klima og grøn omstilling.

Budgetforslaget er et opgør med den borgerlige grønthøstermetode, hvor der hvert år tages midler fra de kommunale kerneopgaver. Derfor tilbagekøber forligspartierne tidligere besluttede besparelser for i alt kr. 13,6 mio.

Budgetforslaget er et budget i balance og overholder den gældende økonomiske politik.

Forligspartierne ønsker en styrket indsats på klima og den grønne omstilling, herunder vand- og havmiljø samt rent drikkevand. Forligspartierne er enige om behovet for en særlig indsats for PFAS-oprydning, da denne forureningskilde vurderes at være den største trussel mod rent drikkevand i Haderslev Kommune.

For at imødekomme det stigende antal ældre, der ønsker en ældre- eller plejebolig og for at nedbringe ventelisterne dertil, ønsker forligspartierne en lettere adgang til visitation samt en gradvis genåbning af Hiort Lorentzen Plejecenter.

Ungeområdet er et af nøgleområderne til at at styrke fremtidens samfund. Det er dybt bekymrende, at mere end 400 unge er uden for beskæftigelse- og uddannelsestilbud. Det kræver ikke blot en særlig bevågenhed, men en tværprofessionel handlingsplan og en styrket UU-vejledning. Der afsættes årligt kr. 1 mio. til tværfaglige indsatser.

På social- og handicapområdet ønsker forligspartierne at eftergive underskuddet på det specialiserede socialområde fra 2022 på kr. 4,7 mio. kr. samt kr. 19 mio. i 2023 via puljer under økonomiudvalgets område. Fremadrettet tilføres området kr. 15. mio. årligt. Derudover afsættes midler til bl.a. tidlig udredning, aktivitetstilbud i Gram samt en fortsættelse af Forældrehuset. Forligspartierne er enige om vigtigheden af en yderligere styrket forbyggende indsats i de kommende år.

Alle børn har ret til et godt børneliv. Der er brug for arbejdsro på dagtilbud og skoler. Årlige grønthøsterbesparelser skal afløses af målrettede indsatser for at styrke såvel trivsel som faglighed.

Forligspartierne kompenserer skolerne for merudgift til modtageklasser for ukrainske børn og tilbagekøber tilbagebetalingen af investeringsindsatsen. Derudover afsættes årligt kr. 1 mio. til kompensation for struktur på skole- og dagtilbud. Den besluttede besparelse på Naturskolen på kr. 500.000 årligt tilbagekøbes ligeledes.

På anlægsområdet ønsker forligspartierne at afklare det konkrete fremtidige behov, for bl.a. Louiseskolen, Hjortebroværkstedet, STU mv. Derfor afsættes i 2024 kr. 500.000 til en konkret analyse. Det er altafgørende for forligspartierne, at institutionerne sikres optimale fysiske rammer omkring såvel deres nuværende som fremtidige aktiviteter.

Haderslev den 22. september 2023

Underskrevet af Henrik Rønnow (A), Leif Storgaard Pedersen (SF) og Helene Hellesøe Appel (Ø)

rodrose hvidkant150